Asiakastietorekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maskun Kalustetalo Oy
Yhteystiedot: Maskuntie 224, 21250 MASKU

Yhteydenotot asiakastietorekisteriin liittyen: asiakaspalvelu@masku.com / 020 1211 200

2. Rekisterin nimi

Maskun kalustetalo Oy:n asiakastietorekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterin ensisijainen tarkoitus on asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

4. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi, henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 • Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot toimitettaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelle
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Mahdolliset tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
 • Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.
 • Uutiskirjeen tilaajasta vain sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde ja rekisterimerkintä syntyy, kun asiakas tekee kauppasopimuksen Finnlandian myymälässä. Uutiskirjeen tilaajasta tallentuu ainoastaan sähköpostiosoite.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan rahoitusyhtiöiden omista järjestelmistä.

6. Tietojen säännönmukainen luovutus

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Maskun tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Mikäli siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään Euroopan Komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Tilausten ja tavaroiden kotitoimituksiin liittyvät henkilötiedot (nimi, toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) luovutetaan kuljetusliikkeiden käyttöön tuotteiden toimitusta varten. Palvelusopimuksissa yhteistyökumppaneiden kanssa ollaan huomioitu tietosuojavaatimukset ja niiden ajantasaisuus.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakastietorekistereihin pääsyn omaavat henkilöt ovat koulutettuja tietosuoja-asetuksen alaisen tiedon käsittelyyn.

Asiakastietorekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Maskun Kalustetalo pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi ja anonymisointi, jos se vain on asiakassuhteen hyvän hoidon kannalta mahdollista. Henkilötietorekisterien käsittelyssä ja prosesseissa on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

8. Rekisteröidyn kielto- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; rekisteröity peruuttaa suostumuksen käsittelyn perustuessa suostumukseen; rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin; rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeusRekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

11. Rekisteritietojen säilytysaika

Säilytämme rekisteritietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tuotteistamme Finnlandia tai tuotteiden valmistaja myöntää jopa 25 vuoden takuuajan. Turvataksemme asiakkaidemme takuuoikeuksien säilymisen ja mahdollisesti takuuajan ulkopuoliset korjaus-, varasosa-, ja huoltomahdollisuudet, säilytämme asiakastietoja maksimissaan 25 vuotta. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö ja hyvän asiakassuhteen hoito asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle säilyttämiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

12. Tietosuojarekisteriselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.